Kaderbrief 2019-2022 en financiële jaarstukken 2017 aangeboden aan gemeenteraad

Kaderbrief 2019-2022 en financiële jaarstukken 2017 aangeboden aan gemeenteraad

Vrijdag 8 juni heeft wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders, de Kaderbrief 2019 - 2022 en de jaarrekening 2017 aangeboden aan de vicevoorzitter van de Leidse gemeenteraad, de heer Frederik Zevenbergen. De Kaderbrief is de financiële vertaling van het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’. De jaarrekening geeft een overzicht van alle investeringen en concrete resultaten in 2017.

Dit college zet in op een groen, sociaal en ondernemend Leiden. In de Kaderbrief zijn deze plannen vertaald naar een sluitend financieel meerjarenbeeld 2019-2022. Na vaststelling door de raad geeft dit meerjarenbeeld de kaders waarbinnen het college in het najaar de programmabegroting zal opstellen.

Paul Dirkse: “Wij kiezen er heel bewust voor om te investeren in de stad, zodat Leiden een leefbare stad blijft, nu en in de toekomst. Dat houdt een keuze in voor meer woningen, voor betere voorzieningen en voor meer groen in de stad. We gaan versneld riolering vervangen om wateroverlast te voorkomen, we gaan voortvarend aan de slag met het aardgasvrij maken van huizen en we zorgen ervoor dat iedereen in Leiden mee kan doen. We achten het verantwoord om voor deze investeringen voor de stad de lokale lasten stapsgewijs te verhogen. Daarmee blijven we werken aan een leefbare stad, zonder de rekening daarvoor door te schuiven naar een volgende generatie. Door verlaging van vastrechtbijdragen per 2022 van netbeheerders als Dunea en Alliander blijft de lastendruk voor een deel van de inwoners over de gehele periode per saldo gelijk”.

Financiële keuzes
Drie factoren hebben grote invloed op de financiële ruimte waarmee Leiden deze nieuwe raadsperiode begint: de ontwikkeling van het gemeentefonds, de afschaffing van precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen en het ontbreken van grote vrij besteedbare reserves. Om in deze nieuwe raadsperiode de investeringen te kunnen doen die een groen, sociaal en ondernemend Leiden nodig heeft, dient er structureel geld vrijgemaakt worden in de meerjarenbegroting.

Gemeentefonds
De ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds is gunstig. De toename (“het accres”) van de gemeentefondsuitkering bedraagt structureel € 14,2 miljoen. Daarvan heeft € 3,9 miljoen betrekking op het sociaal domein. Het vorige college heeft bovendien een structureel overschot van € 1,8 miljoen nagelaten, dat ook beschikbaar is voor investeringen.

Afschaffing precario
In 2022 wordt de precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen afgeschaft. Dit is wettelijk verplicht. Bedrijven als Dunea, Liander en Nuon hebben in Leiden samen een voordeel van € 7,5 miljoen. Dit voordeel worden zij geacht door te berekenen aan hun klanten, via verlaging van vastrechtbijdragen. Er wordt op toegezien dat dit daadwerkelijk gebeurt. Door het afschaffen van deze precariobelasting krijgt gemeente vanaf 2022 bijna 7,5 miljoen minder inkomsten binnen.

Investeringsruimte
Deze raadsperiode zijn er geen vrij besteedbare grote reserves meer. Om te zorgen dat de gemeente voldoende investeringsruimte houdt stelt het college de raad voor om stapsgewijs de tarieven van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de ozb voor woningen (vanaf 2022 tezamen € 7,5 miljoen per jaar) te verhogen. De riool- en afvalstoffenheffing wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd tot niveau van kostendekkendheid. De ozb voor woningen stijgt vanaf 2019 jaarlijks met 1,5% plus indexatie.

Voor woningeigenaren betekent dit gemiddeld een lastenstijging van 40 euro per jaar. Gezien de verlaging van vastrechtbijdragen in 2022 door netbeheerders in Leiden blijft deze verhoging over de gehele periode bezien beperkt tot in totaal 80 euro ten opzichte van 2018.

Het college combineert de ambities uit ‘Samen maken we de stad’ met de uitvoering van steeds meer complexe taken. In de afgelopen raadsperiode kregen gemeenten bijvoorbeeld al de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, uitbreiding van de WMO en uitvoering van de Participatiewet. In deze periode komt daar de invoering bij van de Omgevingswet, en de noodzaak om dienstverlening digitaal bij de tijd te houden, met goede waarborgen voor privacy en gegevensbescherming.

Met deze financiële kaders wil dit college het mogelijk maken dat de stad volop in beweging blijft en de positieve trend wordt voortgezet. Dat doet zij graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. Want samen maken we de stad.

Jaarstukken 2017
De jaarrekening geeft een overzicht van alle investeringen en concrete resultaten in 2017. De jaarrekening 2017 laat in eerste instantie een positief saldo van ongeveer € 4,6 miljoen zien.

Vervolgens is € 3,9 miljoen in de reserves gestort voor toekomstige investeringen in de stad. Ook zijn enkele budgetten (€ 3,1 miljoen) overgeheveld van 2017 naar 2018 om al lopende activiteiten dit jaar af te ronden. Daardoor is het uiteindelijk resultaat een tekort van € 2,4 miljoen. Dit tekort wordt aangevuld vanuit de concernreserve.

Paul Dirkse: “Het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd in de stad. Er zijn verschillende grote projecten opgeleverd, zoals de Lammermarktgarage, de Catharinasteeg, het Kooiplein en de Haarlemmerstraat. En er zijn ook veel grote projecten in uitvoering, zoals de Garenmarktgarage, de woningen op de Lammenschansdriehoek, de renovatie van Museum De Lakenhal, de bouw van Lorentz en de aanleg van de Centrumroute. In financieel opzicht kijken we terug op een redelijk goed jaar waarbij de bestedingen grotendeels in lijn waren met wat we hadden begroot. De overschrijdingen in het sociaal domein en bij de realisatie van tijdelijke woningen en een tegenvallend resultaat bij Stedelijke Ontwikkeling waren hierop uitzonderingen”.

Naast de kaderbrief 2019-2022 en de jaarrekening 2017 stuurt het college de gemeenteraad de volgende financiële stukken:
• Bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2017
• Eerste bestuursrapportage 2018
• Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018
• Vermogensbeheer Grondexploitaties 2018-2022

Alle stukken zijn in te zien via deze link: financiële stukken.

Gemeenteraad
De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen, eerst in de verschillende commissies en daarna in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 juli. De formele algemene beschouwingen worden bij de begrotingsbehandeling in het najaar gepland. De volledige planning van de behandeling van deze stukken door de raad is te vinden op https://gemeenteraad.leiden.nl/.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.